Kullanım Koşulları

DisHekimi.com.tr Kullanım Koşulları

 1. Taraflar ve Konu

  İşbu Platform Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”);

  Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Sevinç Sok. No:26/9 Maltepe/İstanbul adresinde mukim; Ceviz Prodüksiyon (“Platform”) ile Web Sitesini ziyaret eden olan gerçek kişi arasında (“Kullanıcı”), sunulan hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin şartların, koşuların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

  Kullanıcı, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, Platforma ait dijital her türlü ortamı ziyaret ettiği sürece tüm hükümleriyle bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.

 2. Tanımlar

  Hizmet/Hizmetler: Üyelerin, işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve detayları Web Sitesi ve Aplikasyonda belirtilen işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla“Platform” tarafından Web Sitesi, Aplikasyon ve/veya sair Mecralar üzerinde ortaya konulan içerik hizmetleri ve sair ilgili diğer tüm uygulamalar

  Mecralar: Hizmetlerin sunulacağı Web Sitesi, Aplikasyon ve benzeri her türlü dijital, sanal ortam

  Kullanıcılar: Tüm Mecralarda yer alan Hizmet sayfasını ziyaret eden ve henüz üyelik işlemlerini tamamlamamış ziyaretçiler

  Üyeler: Mecralara dijital ortamda erisen ve Hizmetlerden faydalanmak amacıyla bir bedel ödeyerek ya da ödemeksizin üye olan ve üyeliği Platform tarafından onaylanan 18 yaşından büyük gerçek kişiler, tüzel kişiler ile her türlü serbest meslek sahipleri Web sitesi: www.dishekimi.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Platform’un işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu Web Sitesi ya da dijital ortam

  Aplikasyon: Üyelerin Hizmetlerden faydalanabilmesi için, kullandığı cep telefonu yazılımına uygun dijital kaynaktan cep telefonuna indirmesi gereken yazılım

  İlanlar: Bunlarla sinirli olmamak kaydıyla; Üyelerin faaliyet alanları, uzmanlıkları, hizmet alanları ve fikir beyan etmek amacıyla yayınladıkları her türlü içerik

  Haberler: Platform’un kendi ürettiği ya da diş kaynaktan aktarmak suretiyle yayımladığı her türlü yazılı, işitsel ve görsel içerik

  Yorumlar: Üyelerin, İlanlar ve/veya Haberlerin altına girmiş oldukları kendilerine ait her türlü içerik

  Üye Sayfası: Üye’nin Web Sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan, kampanyalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adi ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel Web sayfası

 3. Hak ve Yükümlülükler

  1. Üye statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen tüzel kişinin ve 18 yaşından büyük gerçek kişi Kullanıcı’nin; Web Sitesinde bulunan Platform Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Platform tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme ve Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

   Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle, üyeliğin gerçekleşememesinden, satın alınan Hizmetlerin teslim edilememesinden veya yanlış kişilere tesliminden, ücret iadesi yapılamamasından, başkasının haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden ve sair her türlü durumdan doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı ve Üye sorumludur.

  2. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyeliği onaylanan kişi üzerinde doğmakta olup, Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

   Üyeliğe veya yüklenen içeriklere dair hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Platform’dan talepte bulunması halinde Platform; kimlik tespiti ve bireysel görüşmeler yapabilecek, karara varmak adına gerekli her türlü araştırmaları gerçekleştirebilecek ve nihai karara vararak yalnız bir gerçek kişinin ilgili üyelik hesap hak ve yükümlülüklerine sahip olduğu kabul edilecek ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

   Böyle bir durumda Platform’un hukuka aykırı olarak oluşturulan üyelikten ve/veya yüklenen içerikten dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacak, gerçek hak sahibine karşı tek sorumlu hesabı açan ya da içeriği yükleyen kişi olacaktır.

  3. Kullanıcı, Web Sitesi ya da Aplikasyon üzerinden üyelik ve/veya satın alma sürecini başlatmak istemesi halinde Web Sitesindekiler de dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerin yerine getirilmemesi ile ilgili olarak Platform’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

   Kullanıcı/Üye Hizmetlerden faydalanmak için yapacağı ödemeyle ilgili Platform nezdinde oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacak, ayrıca ödeme sistemleri kaynaklı Bankalardan ve kart sahiplerinden gelebilecek talepler kaynaklı zararları ilk talepte tüm ferileriyle birlikte ödeyecektir.

   İlan Satın Alma İşlemi sadece Üyelere açık bir hizmettir. Kullanıcı/Üye Hizmetlerden faydalanmak için satın alma işlemini tamamlamalı ve yayınlamak istediği ilan içeriği Şirket tarafından onaylanmalıdır. Satın alma işleminden sonra, yayınlanmak istenen ilan içeriği herhangi bir sebepten Şirketçe onaylanmaz ise, ödenen hizmet bedeli iade edilmeyecek, Üye içeriği Şirket’in uygun göreceği formata getirmekle yükümlü olacaktır. Üye ilan verme hakkini satın alma işleminin onaylanmasını takiben; 1 (bir) yıl içinde kullanmak zorundadır. 1 (bir) yıl içinde kullanılmayan ilan hakları, kendiliğinden, hiçbir ihtara gerek olmaksızın düşecektir.

  4. Üye, Mecralar üzerinden kendisi tarafından iletilecek bilgi, içerik ve görüntülerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, küfür, iftira atma, tehdit, taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin yayınlanmasının yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu içeriklerin internet ve tüm mecralar üzerinde yayınlanması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksine yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki - cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

  5. Üye ayrıca başkasına ya da kendisine ait sağlayacağı fotoğraf ve temin edeceği her türlü görsel içeriğe ait tüm mali hakları (isleme, yayma, çoğaltma ve umuma arz), coğrafi alan, zaman ve mecra sınırlaması olmaksızın Platform’a devretmiş olacağını ve bu devre yönelik her türlü işlemi de bedelsiz derhal yerine getireceğini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

  6. Üye’nin üyelik hesabi üzerinde paylaşmış olduğu her türlü kişisel bilginin, gerekli izinlerin alinmiş olması şartına bağlı olarak isleme hakki Platform’a ait olacaktır. Ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan üyelik bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamda sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara, ihtilafa dâhil taraflara da iletilebilecektir.

  7. Üyenin, Üyelik Sayfasına erişmek ve Mecralar üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adi ve şifre bilgisi, kendisi tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır.

   Üye kendisine ait kullanıcı adi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8. Platform, Mecralarda yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, islenmesine, kullanılmasına ve bu içeriklere link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;

   • Web Sitesinin Üye veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
   • Web Sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yöntemi amacıyla kullanılması;
   • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web Sitesi 'nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
   • Web Sitesinin ya da Aplikasyonun her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
   • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakki alinmiş, hukuken korunan veya Web Sitesine ya da 3. sahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
   • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
   • Yorum, cevaplama ve puanlama sistemlerinin Web Sitesi dişi amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Web Sitesi 'ndeki yarışma detaylarını, Üye yorumlarını Web Sitesi dışında yayınlamak gibi);
   • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
   • Virüs veya Web Sitesi 'ne, Web Sitesi 'nin veri tabanına, Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
   • Kullanıcılar veya Üyeler hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
   • Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Web Sitesine erişim sağlanmaya çalışılması;
   • Platform 'un önceden yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, Web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb.“screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Web Sitesinin ve üzerindeki tüm içeriğin izinsiz kullanılması hukuka aykırı olup; Platform 'un derhal Üyeliği askıya alma, iptal etme ve herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  9. Platform, Üye tarafından beyan edilen“Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Web Sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve almış olduğu izne uygun olarak paylaşılabilir.

   Üye, bilgilerinin Platform tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına, izinli iletişim metnini onaylamak suretiyle rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Platform söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve sildirme hakkına sahip olacaktır.

  10. Üye, hesabi üzerinden şifresini kullanarak Web Sitesine giriş yapacak, Haber/ilan Sayfalarını ziyaret edebilecek, ilan satın alabilecek ve sair tüm Hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak üyeliğin devam edebilmesi ve Hizmetlerden faydalanabilmesi için, söz konusu olması halinde hizmet bedeli ödemesi de dâhil olmak gerekli tüm şartları eksiksiz yerine getirecektir.

   Bu şartların yerine getirilmemesi ya da Platform’un tespit edeceği sair gerekli her türlü durumda, üyelik askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecektir. Platform gerekli gördüğü durumlarda haklı bir sebebe dayanarak, ilgili kişinin üye olmasını engelleyebilecek, üyeliğini askıya alabilecek, iptal edebilecek, satın alma iptali yapabilecek ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alabilecektir.

  11. Üyelerin, Mecralara bağlanması ve görsel yükleme/indirme süreleri/kaliteleri, kendi bağlantı hızlarına göre değişebilecektir. Bu Hizmetlerden faydalanma performansını etkileyebilecek ancak bu durumdan Platform 'un hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. Üyenin her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler de kendisine ait olacaktır.

  12. Platform tarafından Hizmetlerden faydalanma koşulları ve kuralları sürekli olarak Web Sitesinde ilan edilecek ve bu kurallar/şartlar gerekli görülen hallerde Web Sitesinde yayımlanarak değiştirilebilecektir. Üye, üyelik ilişkisi boyunca bu kuralları/şartları Web Sitesi üzerinden takip etmek ve uymak zorundadır.

  13. Hizmetlerden faydalanma ve satın alınan herhangi bir hizmetin teslimi için Üyeliğin aktif olması gereklidir. Üyelik, Üyelik sayfasından ya da sitede var olan iletişim adresine gönderilecek olan“Üyelikten Ayrılma” başlıklı e-posta ile her zaman iptal edilebilecektir. Ancak iptal işlemi Platform 'un onayına bağlı olarak, takip eden ilk aydan itibaren geçerli olacaktır. Bu sırada iletişim listesinden çıkılma talebi iletilmiş ise, 3 is günü içinde, duyuru ve satış içerikli iletişimler de ayrıca durdurulacaktır. Satın alınan Hizmetlere dair, Mevzuata göre zorunlu olan tüm gönderimler bu hükmün istisnasıdır.

  14. Platform 'da yer alacak olan tüm İlan, Haber ve sair içerikler tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kesinlikle tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. Ceviz Prodüksiyon'un yer sağlayıcı platform olarak Üyeler ve diğer 3. kişilerce yüklenecek olan hiçbir içerikten sorumluluğu olmayacak, bizatihi sorumluluk içeriği yükleyen kişide olacaktır. Platform, 3. kişiler ve Üyelerce yüklenecek içeriğin doğruluğunu, güncelliğini yanlış ya da eksik olduğunu garanti etmediği gibi, sürekli içerik kontrolünden de sorumluluğu yoktur. Bu tür durumların tespiti halinde kendisine bilgi verilecek, Platform 'da mümkün olan en kısa sürede talebi değerlendirmeye alacaktır.

 4. Fikrî Mülkiyet Hakları

  Üye, Mecralar üzerinden sunulan Hizmetleri, Platform bilgilerini ve Platform'un telif haklarına tabi çalışmalarını, diğer Üyelere ait görselleri, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sinirli olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Platform'dan talep edilecek her türlü tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sinirli olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

  Platform 'un; sunacağı tüm Hizmetlere dair yazılımı, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Platform ticari markaları, ticari görünümü veya Web Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır ve izinsiz kullanılamaz.

 5. Sözleşme Değişiklikleri ve Fesih

  Platform, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecralarda yayımlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  İşbu Sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ancak Üye Sözleşme değişikliğinden sonra, belirlenen iptal kurallarına uyarak, fesih hakkini her zaman kullanabilir.

  Platform, işbu Sözleşmede belirtilen hakları çerçevesinde veya herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliği iptal ederek, işbu Sözleşmeyi derhal etkili olacak şekilde her zaman feshedebilecektir.

 6. Mücbir Sebeplerin Etkisi

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Platform işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından Platform’dan herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir.

  Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, servis sağlayıcılardan kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arizaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arizalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sinirli olmamak kaydıyla Platform’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 8. Kayıtların Geçerliliği

  Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Platform’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. Bütünlük

  İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 10. Bildirim

  Üye’lerle kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi/cep telefon numaraları vasıtasıyla veya Web Sitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar.

  Tüm iletişim bilgilerini güncel tutmak ve Web Sitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.

Kullanıcı, Web Sitesi ya da Aplikasyon üzerinden Platformu ziyaret ettiği sürece, işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Her türlü talep ve görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz:

Ceviz Prodüksiyon Ltd. Şti.
Adres: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Sevinç Sok. No:26/9 Maltepe/İstanbul
E-Posta: [email protected]
Tel: 0216 748 78 84 - 0541 748 78 84